Ako byť úspešný v predaji

  1. Uvádzajte pravdivé inzeráty.
  2. Použite zaujímavý názov a popis inzerátu
  3. V inzeráte poskytnite pre kupujúcich čo najviac informácií o predávanom tovare
  4. Uvádzajte správnu cenu
  5. Dajte si záležať na pekných a hlavne reálnych fotkách toho predávate. Investujte do toho trošku viac času. Fotka je to, čo tovar predáva.
  6. Rýchla a ochotná komunikácia s kupujúcimi je veľmi dôležitá.
  7. Venujte čas aj aktualizácii svojich starých inzerátov.